ناریخ انتشار : 16 دی 1398
...
تاریخ جدید کنسرت رحیم شهریاری در تبریز

آخرین خبر کنسرت رحیم شهریاری

با توجه به لغو کنسرت ها در کل کشور، کنسرت رحیم شهریاری مورخه های 13و 14 به هفته بعد انتقال یافت.

با توجه به لغو کنسرت ها در کل کشور، کنسرت رحیم شهریاری مورخه های (13 دی ماه به 22 دی ماه ، ساعت 21 )و (14 دی ماه به 23 دی ماه ،ساعت 21 ) انتقال یافت.
          
                                         لازم به ذکر است بلیط های قبلی معتبر میباشد .