پردیس سینمایی ستاره باران


سینمایی جاده قدیم

سینمایی جاده قدیم

برگزار شد
خرید بلیط
کنسرت ارکستر یاغیش

کنسرت ارکستر یاغیش

برگزار شد
خرید بلیط
سینمایی صوفی و دیوانه

سینمایی صوفی و دیوانه

برگزار شد
خرید بلیط
جنگ نازبالالار

جنگ نازبالالار

برگزار شد
خرید بلیط
جشن زمستانی ستاره باران

جشن زمستانی ستاره باران

برگزار شد
نمایش  نازبالالار

نمایش نازبالالار

برگزار شد
خرید بلیط